ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης (Υποβολή αίτησης)

Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος φοιτητής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι πληροφορίες που υποβάλλει είναι πλήρεις, ορθές και αληθείς. Η διαπίστωση από την Εταιρεία παροχής ψευδών πληροφοριών κατά την υποβολή της αίτησης εκ μέρους του υποψηφίου, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψή της, ενώ η μη παροχή κάποιων εκ των αιτούμενων πληροφοριών, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της Εταιρείας να αξιολογήσει τους υποψηφίους για τη συγκεκριμένη θέση.

Την αποκλειστική ευθύνη για το αρχείο pdf που δημιουργείται κατά την υποβολή της αίτησης, φέρει ο υποψήφιος, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου που αναγράφεται σε κάθε αίτηση μετά την οριστική υποβολή της είναι μοναδικός και ο υποψήφιος θα πρέπει να τον αναφέρει σε οποιαδήποτε επικοινωνία με την Εταιρεία, κατά την οποία ζητά πληροφορίες, σχετικά με την εξέλιξη της αίτησής του.

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση των υποψηφίων, καθώς και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, για τουλάχιστον τρία έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Τα παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξέταση της αίτησης για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Το Αρχείο των αιτήσεων προστατεύεται τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η Εταιρεία διαθέτει πολιτικές ασφαλείας, οι οποίες έχουν ως στόχο την προστασία και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών.

Επιλέγοντας το πεδίο που ακολουθεί, επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τις αναφορές αυτής της δήλωσης και συναινείτε με τον τρόπο που τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία.

Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε την αίτησή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση foitites@helleniq.gr (Αρμόδια Διεύθυνση: HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου, τηλ.: 210-6302000).

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση των υποψηφίων, καθώς και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό 2016/679 (General Data Protection Regulation). Οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο της επεξεργασίας, τον τρόπο που η Εταιρεία χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους διαλαμβάνονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας Υποψηφίων Εργαζομένων της Εταιρείας την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.